Övriga aktiviteter

Fågelinventering

På initiativ av länsstyrelsen pågår under 2021 en inventering av hela Bohusläns kustfågelbestånd. Ansvarig är Matti Åhlund. Kårsundkretsen medverkar genom att vi inventerar Kaurö och intilliggande Tärnskär. En första inventering genomfördes 27 april från båt. Då noterades i första hand gäss, vadare, änder och småfåglar. Även tobisgrissla och kustlabb spanade vi efter, men inga av dessa noterades. Utöver dessa såg vi ett stort antal storskarv och trutar. Steg 2 i inventeringen sker i maj/juni-skiftet.

Kaurö är ett av Bohusläns artrika fågelskyddsområden. Ön ligger cirka 3000 m västsydväst från bron i Bö Klåva och sträcker cirka 1000 m i öst-västlig riktning. Tärnskär är den mindre ön i sydöst. Båda öarna är skyddade, ingen bebyggelse finns på öarna.

En bit in i juni, 7 juni, inventerades Kaurö och Tärnskär från land (OBS med tillstånd att gå iland) genom Thomas Liebig, Annette WIdén, Bo Wängberg och Göran Lindén. Inventeringen bekräftar bilden av ön som fågelrik. Silltrut, havstrut och gråtrut finns i stort antal (226, 157 resp 72 exemplar noterades). Våra vanliga gäss har också till tillflykt till ön. Grågås, vitkindad gås och kanadagås är vanliga (40, 38 resp 21 noteringar).

Av sjöfåglar noterades ejder (164 vuxna och ett stort antal ungar) , gravand (9) och en småskrake.

Kaurö har på sin västra sida en av Bohusläns största kolonier med storskarv. Vi räknade till minst 120 bon med 1-3 ungar i varje bo. Flygfotografering av kolonien senare i juni påvisade mer än 120 bon.

Övriga arter och i mindre omfattning var skärpiplärka, rödbena, tofsvipa, stenskvätta, sädesärla, strandskata, knölsvan och kråka. Även fiskmås och fisktärna sågs.

Tobisgrissla  bolådor på Kaurö
Den 26 sept 2021 placerade vi ut bolådor på Kaurö

Vi har placerat ut tio bolådor för tobisgrissla i hopp om att locka till häckning. Tobisgrisslan häckar inte i området men väl norr och söder om Kaurö. 3-4 tobisgrisslor guppade på havet utanför oss vid utplaceringen så det ingav visst hopp inför 2022 års häckning.

På bilderna ses Bo Wängberg och Göran Lindén.
Fotograf: Hans Alter.