SENASTE NYTT

 

Protokoll från årsmöte 2018-10-27

Kårsundskretsen – Ornitologisk förening, Tjörn Årsmöte 2018-10-27 Plats: Ladan, Ängeviken kl:10-12 Närvarande: Hans Altér, Tommy Hermansson, Göran Lindén, Annette Widén. Frånvarande: Åsa Castell. Närvarolista fördes. 16 åhörare och 1 föreläsare, Kristoffer Nilsson närvarade.

1. Till ordförande för mötet valdes Göran Lindén Till sekreterare för mötet valdes Annette Widén
2. Till protokolljusterare valdes Mona Hermansson och Eva Gustavson
3. Stämman fann att årsmötet har utlysts i behörig ordning. Eftersom det inte funnits en regelrätt medlemsförteckning har den skickats ut till de som har lämnat sin mailadress till den interimistiska styrelsen
4. Göran går igenom Verksamhetsberättelsen för oktober 2017 – september 2018. Denna finns i tryck och visas även på storskärm. En tyst minut utlyses för Jahn Ekman, föreningens initiativtagare och tidigare ordförande
5. Tommy går igenom balans- och resultatrapport
6. Mona Hermansson, föreningens revisor, läser upp och lämnar skriftlig revisionsberättelse och finner att balans- och resultatrapporten är genomförd enligt god bokföringssed
7. Årsmötet finner att den interimistiska styrelsen kan ges ansvarsfrihet för det gångna året
8. Mötet beslutar att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en ordförande
9. Till ledamöter valdes Hans Alter, Åsa Castell, Tommy Hermansson och Annette Widén
10. Till ordförande valdes Göran Lindén
11. Till revisor valdes Leif Bergendahl Till revisorssuppleant valdes Mona Hermansson
12. Till valberedning valdes Eva Gustafson och Birgitta Bergman
13. Styrelsen beslutade att medlemsavgiften för ett år, oktober till september, skall vara 100 kr/person och 150kr för familjemedlemskap. Person under 20 år betalar ingen medlemsavgift
14. Önskemål framkom att Birgitta Bergman, när tillfälle ges, berättar om sin resa till Svalbard. Vilket hon gärna gör
15. Mötet avslutades

Utsikt från en paddock

Efter årsmötet fick vi ta del av ett föredrag “Utsikt från en paddock – fågelskådning i Klövedal” av Kristoffer Nilsson, som också visade bilder.

Ängeviken 27/10 2018


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533